Ονοματεπώνυμο [εκπαιδευτικού (1) Τσεπελή Βάια
Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ70
Ονοματεπώνυμο [ εκπαιδευτικού (2)
Κλάδος/Ειδικότητα (2)
Τίτλος του ομίλου Ταξίδι στον πολιτισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος Γλώσσα, τέχνες, πολιτισμός
Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2
Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Γ, Δ

Προσδοκώμενα μαθησιακά

Αποτελέσματα

 1. ΝακατανοήσουνότιείναιΕυρωπαίοιπολίτεςκαιωςεκτούτουηπολιτιστικήκληρονομιάτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςείναιμέροςκαιτουδικούτουςπολιτισμού.
 2. ΝααπομνημονεύσουντιςχώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης, τιςπρωτεύουσέςτουςκαιάλλεςμεγάλεςπόλειςκαινααναγνωρίζουντηθέσητουςστονχάρτη.
 3. Ναεξηγούνμεαπλάλόγιατισημαίνειπολιτισμόςκαινακατονομάζουντουςτομείςπουπερικλείει.
 4. Ναέρθουνσεμιαπρώτηεπαφήμετηνγερμανική, γαλλικήκαιιταλικήγλώσσα.
 5. Ναδιαβάσουνβιβλίασύγχρονηςκαικλασσικήςπαιδικήςλογοτεχνίαςκαινακατονομάζουντουςσυγγραφείςκαιτηχώρακαταγωγήςτους.
 6. ΝααναφέρουνταονόματασπουδαίωνζωγράφωνκαιμουσικώντηςΕυρώπηςκαινααναγνωρίζουνσημαντικάέργατους.
 7. Ναγνωρίσουνγνωστούςευρωπαϊκούςχορούς, ναμάθουντηχώραπροέλευσήςτουςκαιναμάθουνναχορεύουνκάποιουςαπόαυτούς.
 8. ΝακατονομάζουνσημαντικάαρχιτεκτονικάδημιουργήματατηςΕυρώπηςκαιναγνωρίζουντηχώρακαιτηνπόληστηνοποίαβρίσκεταιτοκαθένα.
 9. ΝακατονομάζουνσημαντικάμουσείατηςΕυρώπης, ναγνωρίζουντηχώρακαιτηνπόληστηνοποίαβρίσκονται, νααναγνωρίζουνκαινακατονομάζουνσημαντικάεκθέματάτους.
 10. Ναγνωρίσουντηγαστρονομίατωνευρωπαϊκώνχωρώνκαιναμάθουντηχώραπροέλευσήςευρέωςγνωστώνγεύσεων.
Διδακτική μεθοδολογία Ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική με έμφαση στη βιωματική μάθηση. Οι μαθητές μέσα από ομαδικά και ατομικά projects που αναλαμβάνουν καλούνται να ψάξουν, να ανακαλύψουν, να μάθουν, να συνεργαστούν, να κατασκευάσουν, να ζωγραφίσουν, να χορέψουν, να ακούσουν, να παρακολουθήσουν, να παρουσιάσουν, να γράψουν, να διαβάσουν, να απομνημονεύσουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Μέσω αυτών θα γνωρίσουν τον πολιτισμό των χωρών της Ε.Ε, θα αποκτήσουν συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και θα αντιληφθούν ότι ο πολιτισμός αυτός είναι μέρος και της δικής τους κληρονομιάς.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο    ή Ιούνιο)

Οκτώβριος : Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτισμός

α)Γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον γεωγραφικό της χάρτη.

 • ΖωγραφίζουμετονχάρτητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςκαιγράφουμεσ’αυτόνταονόματαχωρών, πρωτευουσώνκαιπόλεων

β)Μαθαίνουμε τι είναι πολιτισμός και ποιοι είναι οι τομείς που περιλαμβάνει. Δίνουμε έμφαση στους τομείς του πολιτισμού με τους οποίους θα ασχοληθούμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

 • Καταγράφουμετουςτομείςπουπερικλείειηέννοια«πολιτισμός»καιτουςαναλύουμε.
 • Κάνουμεσχεδιάγραμμαμετουςτομείςτουπολιτισμούμετουςοποίουςθαασχοληθούμεστοσυγκεκριμένοπρόγραμμα

Νοέμβριος : Γλώσσα λογοτεχνία

                       α) Γνωρίζουμε τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • ΖωγραφίζουμετονχάρτητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςσυμβολίζονταςτηγλώσσατηςκάθεχώραςμέλουςκαισυμπεραίνουμεποιεςείναιοιγλώσσεςπουμιλούνοιπερισσότεροιπολίτεςτης.
 • Φιλόλογοιγαλλικής, γερμανικήςκαιιταλικήςγλώσσαςμαςφέρνουνσεεπαφήμετηνκάθεγλώσσακαιμαςμαθαίνουνέναυποτυπώδεςλεξιλόγιοφρασεολόγιο.

                       β) Διαβάζουμε κείμενα παιδικής λογοτεχνίας Ευρωπαίων συγγραφέων.

 • ΔιαβάζουμεκλασσικάπαραμύθιακαιβιβλίασύγχρονηςπαιδικήςλογοτεχνίαςΕυρωπαίωνσυγγραφέων.
 • Βρίσκουμεπληροφορίεςγιατουςσυγγραφείςτωνβιβλίωνπουδιαβάσαμεκαιμαθαίνουμετηχώρακαταγωγήςτους.

Δεκέμβριος : Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα

                       Ταξιδεύουμε στις ευρωπαϊκές χώρες και γνωρίζουμε τα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμά τους.

 • Καταγράφουμεχριστουγεννιάτικαήθηκαιέθιματωνευρωπαϊκώνχωρώνκαιεντοπίζουμεποιααπόαυτάείναικοινάμεταξύτωνχωρών.

Ιανουάριος: Ζωγραφική

Γνωρίζουμε σπουδαίους ευρωπαίους ζωγράφους και τα σημαντικότερα έργα τους.

 • Βρίσκουμεπληροφορίεςγιατηζωήκαιτοέργοσημαντικώνζωγράφων
 • ΖωγραφίζουμεσημαντικούςπίνακεςΕυρωπαίωνζωγράφων

Φεβρουάριος : Μουσική Χορός

                           α)Μαθαίνουμε τα είδη της μουσικής που γεννήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες, γνωρίζουμε σημαντικούς μουσικούς.

 • ΒρίσκουμεπληροφορίεςγιατηζωήκαιτοέργοσημαντικώνΕυρωπαίωνμουσικών
 • ΑκούμεδιαφορετικάείδημουσικήςπουγεννήθηκανσεχώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

                           β)Γνωρίζουμε ευρέως γνωστούς χορούς ευρωπαϊκών χωρών.

 • Παρακολουθούμεβίντεομετουςπιογνωστούςευρωπαϊκούςχορούς.
 • Μαθαίνουμεναχορεύουμεσυρτάκι, ταγκό, βαλς

Μάρτιος : Αρχιτεκτονική

                 Μελετάμε σημαντικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Τοποθετούμεστονχάρτησημαντικάαρχιτεκτονικάδημιουργήματα, ταζωγραφίζουμε, βρίσκουμεπληροφορίεςγι’αυτάκαικατασκευάζουμεκάποιααπόαυτάμεαπλάυλικά.

Απρίλιος: Μουσεία

                 Γνωρίζουμε τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία των ευρωπαϊκών χωρών.

 • ΠεριηγούμαστεμέσωτουιστοτόπουτουςστασημαντικότεραμουσείατηςΕυρώπης
 • Ζωγραφίζουμετασημαντικότεραεκθέματάτουςκαιβρίσκουμεπληροφορίεςγι’αυτά.

Μάιος : Γαστρονομία

                 Μαθαίνουμε για τη γαστρονομία των χωρών της Ευρώπης και την προέλευση γνωστών και αγαπημένων φαγητών και γλυκών

 • Καταγράφουμεαγαπημένεςγεύσειςμεξενικήονομασίακαιμαθαίνουμεποιεςαπόαυτέςέχουνπροέλευσηευρωπαϊκή.
 • Δημιουργούμεέναβιβλίοσυνταγώνμεσυνταγέςγνωστώνφαγητώνκαιγλυκών.
 • Μαγειρεύουμεμιααπλήσυνταγή.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • ΧάρτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης (https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/6d81580c-9009-11ea-812f-01aa75ed71a1/language-el)
 • «ΠάμεναεξερευνήσουμετηνΕυρώπη» (https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-search)
 • https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_el?topic=86
 • Κλασσικάπαραμύθια (ΗΣταχτοπούτα, Τοασχημόπαπο, Οκοντορεβιθούλης, Οπαπουτσωμένοςγάτος, Τατρίαγουρουνάκια, Τοκοριτσάκιμετασπίρτα, ΤολυχνάριτουΑλλαντίν, Ομολυβένιοςστρατιώτης, ηΚοκκινοσκουφίτσα)
 • Βιβλίασύγχρονηςπαιδικήςλογοτεχνίας (Ομικρόςπρίγκιπας, ΔονΚιχώτης, Παραμύθιααπότοτηλέφωνο)
 • Wikipedia (Ευρωπαϊκήκουζίναανάχώρα)
 • Ιστότοποςμαγειρικήςκαιζαχαροπλαστικής (https://akispetretzikis.com/el/categories/p/diethnh-2)
 • Ιστότοποιμουσείων ( ΜουσείοτουΛούβρου, τουΠράδο, τηςΑκρόπολης, Βατικανού, Περγάμου, ΖορζΠομπιντού, ΒανΓκογκ, ΦυσικήςΙστορίαςΒιέννης)
 • Wikipedia (Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, ΒέλγιοκαιλοιπέςχώρεςτηςΕ.Ε.)
 • Wikipedia (Κατάλογοςσυνθετώνκλασσικήςμουσικής)
 • Wikipedia (Όπερα)
 • Wikipedia (Ευρωπαίοιζωγράφοι)
 • Wikipedia (Κολοσσαίο, Ακρόπολη, ΠύργοςτουΆιφελκαιλοιπάσημαντικάαρχιτεκτονικάδημιουργήματα)
 • Youtube
Τρόπος επιλογής μαθητών Μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον όμιλο είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο θα διεξαχθεί κλήρωση.
Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Οι μαθητές αξιολογούνται ατομικά και ομαδικά σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του ομίλου μέσα από τα ατομικά και ομαδικά project που αναλαμβάνουν και μέσω φύλλων εργασίας στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας.
Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) Πέμπτη 13:30 – 15:00 με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα στις 14:00 (για τον εξαερισμό της αίθουσας).
Τόπος διεξαγωγής ομίλου Στην αίθουσα της Α1 τάξης, στο αίθριο και στην αυλή του σχολείου όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες.
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Σαββίδου Μαρίνα, φιλόλογος ιταλικής γλώσσας, Lingue Center
Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)
 • Όμιλοςμουσικής
 • Όμιλος γερμανικών
 • Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το Σπίτι της Αντουανέττας»
 • Ινστιτούτο Γκαίτε
 • ΔημοτικόΩδείο
 • ΔημοτικήΒιβλιοθήκη
 • ΔημοτικόΕργαστήριΕικαστικών
 • ΤσιλιγκίρηςΣπύρος (γυμναστήςΠειραματικούΣχολείουΑλεξανδρούπολης)
 • ΣταφυλίδουΚατερίνα ( φιλόλογοςγαλλικήςγλώσσαςΠειραματικούΣχολείουΑλεξανδρούπολης)
 • Σύλλογοςγονέωνκαικηδεμόνωντουσχολείου
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Δημοτική Bιβλιοθήκη
 • ΔημοτικόΕργαστήριΕικαστικών
(εφόσον το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα)
Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Από το παραδοτέο
Παραδοτέα Πολιτιστικός οδηγός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε έντυπη μορφή)
Βιβλιογραφία
 • Παραμύθιααπότοτηλέφωνο, RodariGianni, εκδόσειςΜεταίχμιο, Αθήνα, 2013
 • ΔονΚιχώτης, CervantesSaavedraMiguelde, εκδόσειςΔιάπλαση, Αθήνα, 2009
 • Ομικρόςπρίγκιπας, AntonedeSaintExupery, εκδόσειςΠατάκη, Αθήνα, 2011
 • Κλασσικάπαραμύθια (ΗΣταχτοπούτα, Τοασχημόπαπο, Οκοντορεβιθούλης, Οπαπουτσωμένοςγάτος, Τατρίαγουρουνάκια, Τοκοριτσάκιμετασπίρτα, ΤολυχνάριτουΑλλαντίν, Ομολυβένιοςστρατιώτης, ΗΚοκκινοσκουφίτσα)
 • «ΠάμεναεξερευνήσουμετηνΕυρώπη» (https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-search)
 • https://europa.eu/learning-corner/
 • Wikipedia

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved