Το CLIL αποτελεί μια καινοτόμα διδακτική πρακτική, η οποία βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς (The 4Cs conceptual framework for CLIL) Communication (επικοινωνία) – Content (περιεχόμενο) - Cognition (κριτική ικανότητα) - Culture (πολιτισμός) . Η εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρακτικής αφορά στη διδασκαλία ενός ολόκληρου σχολικού μαθήματος γλωσσολογικής ή μη γλωσσολογικής βάσης, με εργαλείο μια ξένη γλώσσα (διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών) και θέτει ως στόχο την εκμάθηση του περιεχομένου του συγκεκριμένου μαθήματος με ταυτόχρονη εκμάθηση της ξένης γλώσσας (language and subject matter immersion). Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων: τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

To CLIL έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή   ως μία ιδιαίτερα δυναμική εκπαιδευτική πρακτική καθώς βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών διότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές:

• να εξασκήσουν άμεσα τις ικανότητες (skills) που αποκτούν στην ξένη γλώσσα (using language to learn, learning to use the language) σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις απόκτησης της νέας γνώσης, οι οποίες  βάζουν τους μαθητές στη λογική ‘μάθε τώρα-χρησιμοποίησε  αργότερα’

• να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη

• να βελτιώσουν την αυτό-εικόνα τους αναπτύσσοντας κατά προέκταση θετική στάση απέναντι στην ξένη γλώσσα.

Η διδακτική πρακτική CLIL εφαρμόζεται στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ τάξης από το σχολικό έτος 2014-2015 έως σήμερα.

Τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της διδακτικής προσέγγισης CLIL στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο έδειξαν ότι τα πλεονεκτήματα της είναι πολυδιάστατα. Οι μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης, αποκομίζουν πολλά οφέλη σε σχέση με την γλωσσική, πολιτισμική, μαθησιακή και γνωσιολογική τους διάπλαση καθώς το CLIL προσφέρει χρήσιμη παιδαγωγική ανατροφοδότηση αναφορικά με την

• ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών

• προώθηση της ενδυνάμωσης τους

• ενίσχυση των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους σύμφωνα με την Bloom's revised taxonomy  

• ανάπτυξη αίσθησης κοινότητας στην κουλτούρα τάξης

• οικοδόμηση πολιτισμικής και διαπολιτισμικής συνείδησης σε ένα μη ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον 

 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved