logo white

 

1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία

 

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

header logo

 

 

           Ανακοινώσεις 

 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: A CITY COUNCIL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Κοσμά Γεωργία - Μυρσίνη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αγγλικά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α1

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Περιβάλλον και ανακύκλωση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Ενότητα 5, Lesson 3 του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικά Ε’ Δημοτικού English 5thGrade

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

 

Ρήματα should,may

Present simple, Present continuous

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αφορμή το projectστο σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικά Ε’ Δημοτικού English 5thGrade (writetotheMayorofyourtown/city), οι μαθητές δραματοποιούν την συνεδρίαση ενός εικονικού δημοτικού συμβουλίου στην οποία πολίτες δυσαρεστημένοι με την έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στην πόλη, ζητούν από την Δήμαρχο να αντιμετωπίσει το θέμα της ανακύκλωσης πιο σοβαρά. Οι διάλογοι ετοιμάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές τις προηγούμενες δύο διδακτικές ώρες με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού (Παράρτημα 2, φύλλο εργασίας 1).

Στο τέλος της συνεδρίασης όλοι μαζί τραγουδούν το ‘The 3 RsbyJackson

(Παράρτημα 2, φύλλο εργασίας 2)

Στη συνέχεια οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν διάφορα απορρίμματα.

 http://www.recyclezone.org.uk/home_fz.aspx.html

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τη ρύπανση και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας με δραματοποίηση      (interactingwith peers).
 • Να αξιοποιούν τις γνώσεις και στρατηγικές που έχουν αναπτύξει για να επικοινωνήσουν με άλλους, σεβόμενοι τη διαφορετικότητά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά

τη γλώσσα-στόχο (σε προσομοίωση) όπως ομιλείται σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Begoing to + bare infinitive

Future Simple

Λεξιλόγιο σχετικό με την ανακύκλωση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Μία διδακτική ώρα

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ /       Φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας των

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ                        παραρτημάτων 1,2.

                                                                Σύνδεση στο διαδίκτυο για           πλοήγηση στην ιστοσελίδα:                                                                

ΕΦΑΡΜΟΖOΝΤΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας τα σε

ένα διαφορετικό-βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και κάνοντάς το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

Το παράδειγμα της συνεδρίασης ενός εικονικού δημοτικού συμβουλίου που αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργεί την απαραίτητη επικοινωνιακή περίσταση, στην οποία καλούνται οι μαθητές να αυτενεργήσουν με προσομοίωση και δραματοποίηση. Η ελευθερία έκφρασης λόγου και η υποστήριξη της γλώσσας του σώματος επιτρέπουν τη συμμετοχή των μαθητών με αυξημένο το κιναισθητικό στιλ μάθησης.  

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ

 1. Εκτίμηση από την εκπαιδευτικό:

Αξιολογείται η συνολική συμμετοχή και συμβολή στη μαθησιακή διαδικασία.

 1. Ωςhomework assignmentπροτείνεταιη activity 5:

http:/www.busyteacher.org/2804-future-simple-to-be-going-to.html (Παράρτημα 1, Φύλλο εργασίας 1)

 1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Παράρτημα 1, Φύλλο εργασίας 2)

 

Βιβλιογραφία

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τόμος Β: ειδικό μέρος ΠΕ06 Αγγλικών Μάιος 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο. Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών.

Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικά Ε’ Δημοτικού English 6thGradePupilsBook.

Δικτυογραφία

http://www.recyclezone.org.uk/home_fz.aspx.html

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Write the correct form of going to, will

 1. ‘Why is Shella getting a passport?’ She ……………………….. live in Spain for a year.
 2. I know she ……………………. (not) agree with this idea.
 3. I think the film …………………… (be) a big success.
 4. I don’t feel very well this morning. ‘Oh dear. …………………… I look after the children for you?
 5. Themanaging director ………………….. sack two hundred people next month.
 6. There’s someone at the door. ‘Ok, I ………………….. answer it’
 7. She ……………………… never see her parents again.
 8. ‘Is that your new stereo?’ ‘Yes, but it doesn’t work. I …………………….

take it back to the shop!’

 1. I think the exam ……………………… be easy.
 2. ‘I see Hannah and Peter together a lot.’ ‘Yes, they ……………………..

get married.’

 1. You …………………….. probably have a really good time.
 2. Thedoglooksill. I thinkit……………………… besick.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βάλε ένα √ στη στήλη που επιλέγεις ως απάντηση και πρόσθεσε το σχόλιό σου.

ΟΝΟΜΑ:                                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1. Σου άρεσε αυτό το μάθημα;

   

2. Σου άρεσε που υποδύθηκες ένα ρόλο;

   

3. Σου άρεσε το τραγούδι;

   

4. Σου άρεσε το επιτραπέζιο παιχνίδι;

   

5. Σου άρεσε που συνεργάστηκες με άλλους;

   

6. Ζήτησες βοήθεια από τους συμμαθητές σου όταν χρειάστηκες;

   

7. Βοήθησες κάποιον συμμαθητή σου όταν σου το  ζήτησε ;

   

8. Το σχόλιό μου:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

A CITY COUNCIL

CHAIRMAN: Mrs. Mayor, today some citizens are here because they want to talk to         you about an important issue.

MAYOR: Ok. I’m listening.

CITIZEN 1: Mrs. Mayor there are not enough recycling bins in our city.

CITIZEN 2: Our neighbourhoods are dirty.

CITIZEN 3: We want to recycle but we can’t!

MAYOR: There are some recycling bins outside the Town Hall and in some places downtown.

CITIZEN 4: Yes, but I live in Palagia. There are no bins there!

CITIZEN 5: I live in Apalos. There are no bins in Apalos!

CITIZEN 6: I live in Chili. Should I bring my rubbish downtown every day?

CITIZEN 7: I live in Makri. Must I carry my litter on the bus?

CITIZEN 8: What about schools? I am a teacher and I want to teach my pupils to recycle, but there isn’t a recycling bin in the school yard!

CITIZEN 9: The bin in my neighbourhood is broken!

CHAIRMAN: Ok. We understand the situation, but we don’t have money to buy bins.

MAYOR: Today nobody has money in this country…

CITIZEN 10: You are the Mayor. You have power. Ask for money from the government!

CITIZEN 11: How much does a recycling bin cost?

CHAIRMAN – MAYOR: Hmmm… We don’t know…

ALL CITIZENS: You don’t know?

CITIZEN 12: Let’s call the TV Channels!

MAYOR: No, wait! Not the TV, please! I’ll think of something!

ALL CITIZENS: You have one week! We’ll be back next Tuesday!

MAYOR: Ok. I am going to buy recycling bins for our city. I am going to keep our city clean.

ALL CITIZENS: Thank you. Goodbye!

CHAIRMAN – MAYOR: Goodbye!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

The 3 Rs (Lyrics)

Three it’s a magic number

Yes it is, it’s a magic number

Because two times three is six

And three times six is eighteen

And the eighteenth letter in the alphabet is R

We’ve got three Rs we’re going to talk about today

We’ve got to learn to

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

If you’re going to the market to buy some juice

You’ve got to bring your own bags and you learn to reduce your waste

We’ve got to learn to reduce

And if your brother or your sister’s got some cool clothes

You could try them on before you buy some more of those

Reuse, we’ve got to learn to reuse

And if the first two Rs don’t work out

And if you’ve got to make some trash

Well don’t throw it out

Recycle, we’ve got to learn to recycle

We’ve got to learn to

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Because three it’s a magic number

Yes it is, it’s a magic … number

3, 3, 3

3, 6, 9, 12, 15, 3, 18, 21, 24, 27, 3, 30, 33, 36, 3

33, 30, 27, 3, 24, 21, 18, 3, 15, 12, 8, 6, and

3, it’s a magic number

Τελευταία Νέα


 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved