logo white

 

1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία

 

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

header logo

 

 

           Ανακοινώσεις 

 

   

Ονομ/νο εκπ/κού: Κοσμά Γεωργία

Τίτλοςδιαφοροποιημένηςδιδασκαλίας: One man’s trash is another man’s treasure (English proverb)

Τάξη: Ε1 (Επίπεδο γλωσσομάθειας Α1)

Μάθημα – Ενότητα: Αγγλική Γλώσσα Ε Δημοτικού (Pupilsbook - Unit 5)

Εκτιμώμενη διάρκεια:3 διδακτικές ώρες

Στόχοι

 1. Γνωρίζω και κατανοώ
 • Να χρησιμοποιούν οι μαθητές γραμματικοσυντακτικές δομές, οι οποίεςπροβλέπονται για το παραπάνω επίπεδο όπως be + going to + infinitive και will + infinitive,simple present tenseανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό για το ΕΠΣ-ΞΓ του υπδβμθ, με απώτερο στόχο την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο, το οποίο σχετίζεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον όπως reduce, reuse, recycle, landfills, rubbish, trash, environment κλπ.
 1.  
 2. Συνεργάζομαι

Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές ψυχοκινητικές δεξιότητες και ικανότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια θετική στάση και συμπεριφορά φιλική προς το περιβάλλον. Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από την ανάπτυξη της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη. Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και στρατηγικές που έχουν αναπτύξει για να επικοινωνήσουν με άλλους σεβόμενοι τη διαφορετικότητά τους.

 

 1. Συνδέομαι με τη ζωή

Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο, μεταφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας τα σε ένα διαφορετικό- βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και κάνοντάς το να λειτουργήσει σε ένα άλλο, να μπορούν οι μαθητές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας με roleplaying (interactingwithpeers). Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο (σε προσομοίωση) όπως ομιλείται σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας, μεταφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτό που έμαθαν στη δική τους πραγματικότητα.

Κάτω από αυτό το πλαίσιο το βίντεο από την συνεδρίαση του εικονικού δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκε από την εκπαιδευτικό στο wiki το οποίο διατηρεί για όλους τους μαθητές της, στοχεύοντας στη διάχυση των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και των εμπειριών των μαθητών.

Τομείς διαφοροποίησης:

 1. Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της μάθησης δεν διαφοροποιήθηκε από ομάδα σε ομάδα. Ο στόχος παρέμεινε κοινός όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, απλά έγινε προσπάθεια από την εκπαιδευτικό να τον προσεγγίσουν οι μαθητές με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το υλικό που τους παρείχε στις ομάδες εργασίας.

 1. Διαδικασία

2.1 Δημιουργία ομάδων

Η συγκεκριμένη τάξη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανομοιογενούς τμήματος όσο αναφορά την ετερογένεια στην κοινωνικοπολιτιστική προέλευση, τα βιώματα και ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και τις μαθησιακές ταχύτητες και ανάγκες αυτών.

Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 20. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες μεικτής επίδοσης των τεσσάρων ατόμων.   Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι διατέθηκε μια διδακτική ώρα σε αξιοποίηση διάφορων μορφών θεατρικού παιχνιδιού προκειμένου να ‘δέσουν’ τα μέλη κάθε ομάδας.

2.3 Χρήση υλικού

 1.                                                               
 • Οι μαθητές της ομάδας Α επισκέπτονται τον ιστότοπο  http://www.recyclezone.org.uk. Πατούν το σύνδεσμο waste words, βρίσκουν τους ορισμούς των λέξεων που είναι στο φύλλο εργασίας και κάνουν την άσκηση αντιστοίχισης.
 • Οι μαθητές της ομάδας Β δημιουργούν μια αφίσα προτείνοντας τρόπους τους οποίους μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ανακυκλώσουν μειώνοντας και ταυτόχρονα επαναχρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Χρησιμοποιούν τη γραμματική που έχουν διδαχθεί με βάση τα ρήματα should, must.
 • Οι μαθητές της ομάδας Γ συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας όπου πρέπει να τοποθετήσουν διάφορα απορρίμματα στους κατάλληλους κάδους.
 • Οι μαθητές της ομάδας Δ παρακολουθούν στο lap top της τάξης το βίντεο ‘Δεν είναι παραμύθι 1 και 2’
  και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης (Παράρτημα, Φύλλο εργασίας 1).
 • Οι μαθητές της ομάδας Ε παίζουν ένα διαδραστικό παιχνίδι στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν διάφορα απορρίμματα.  http://www.recyclezone.org.uk/home-fz.aspx.html 

Με αφορμή το projectστο σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικά Ε Δημοτικού (σελ. 70, Write tο the Mayor of your town/city), οι μαθητές σε role playing συμμετέχουν στη συνεδρίαση ενός εικονικού δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πολίτες δυσαρεστημένοι με την έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στην πόλη, ζητούν από το δήμαρχο να αντιμετωπίσει το θέμα της ανακύκλωσης πιο σοβαρά. Οι διάλογοι ετοιμάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτκής ώρας με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Σε αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές δεν εργάστηκαν σε ομάδες. Το σενάριο ετοιμάστηκε συλλογικά.

Στο τέλος της συνεδρίασης όλοι μαζί τραγουδούν το ‘The 3 RsbyJackson

 1. Αξιολόγηση
 • Η αξιολόγηση έγινε ομαδικά καθώς με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας επιδιώκεται όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν και να εργαστούν ανάλογα με τις ικανότητές τους.
 • Εναλλακτικά οι μαθητές συμπληρώνουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικό με τις δεξιότητες συνεργασιμότητας (Παράρτημα, Φύλλο εργασίας 2).
 • Το παράδειγμα της συνεδρίασης ενός εικονικού δημοτικού συμβουλίου, το οποίο αναφέρθηκε παραπάνω, δημιουργεί την απαραίτητη επικοινωνιακή περίσταση, στην οποία καλούνται οι μαθητές να αυτενεργήσουν με προσομοίωση και δραματοποίηση. Η ελευθερία έκφρασης και λόγου και η υποστήριξη της γλώσσας του σώματος επιτρέπουν τη συμμετοχή των μαθητών με αυξημένο το κιναισθητικό στιλ μάθησης.

Συμπεράσματα

Με την υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι:

 • Οι μαθητές παύουν να είναι παθητικοί δέκτες της νέας γνώσης. Αντιθέτως, εμπλέκονται πιο ενεργητικά στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης της αγγλικής γλώσσας. Ο χαρακτήρας του μαθήματος γίνεται περισσότερο μαθητοκεντρικός.
 • Οι μαθητές ενεργοποιούν τη γνώση που ήδη έχουν αποκτήσει (activationofpriorknowledge) ώστε να κατακτήσουν τη νέα γνώση με ομαλό και ευχάριστο τρόπο μειώνοντας έτσι το άγχος τους ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση ναπαράγουν προφορικό και γραπτό λόγο ακόμη πιο αποτελεσματικά.
 • Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τη βιωματική μάθηση. Αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, αυτοπεποίθηση και αυτονομία στη μάθηση. Υιοθετούν υπεύθυνη στάση μέσα στην ομάδα. Τέλος, αντιλαμβάνονται την αγγλική γλώσσα όχι μόνο ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο αλλά και ως ένα εργαλείο ανταλλαγής ιδεών και αξιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φύλλοεργασίας 1         

Watch the videos on You Tube Δενείναιπαραμύθι 1’ and Δενείναιπαραμύθι 2’ and write True (t) or False (F) next to each sentence.

 1. Mr. Athiaforoglou knows what to do with the broken coffee maker.
 2. He puts it in the rubbish bin because he does not know about recycling.
 3. Mr. Athiaforoglou does not care about recycling.
 4. Mr. Athiaforoglou’s neighbour helps him learn about recycling electrical appliances.
 5. Broken down fridges cannot be recycled.
 6. You can put energy saving lamps in the glass recycling bins.

·        What should you do before throwing something in the rubbish bin? Discuss in your group, take some notes if you wish, and then report out to class.

 • How do you think Mr. Athiaforoglou will feel if he sees someone throwing a broken coffee maker in the rubbish bin? What do you think he will do? Discuss in your group and then report out to class.

 

 

 

Φύλλο εργασίας 2

Δεξιότητες συνεργασιμότητας

Όνομα:                                                               Ημερομηνία:

Πόσο συχνά έκανες τα παρακάτω στην ομάδα σου σήμερα; Βάλε ένα √ στο κουτάκι που περιέχει την καλύτερη απάντηση για σένα

και συμπλήρωσε τα σχόλιά σου.

Δραστηριότητα

   Σπάνια

Μερικές               φορές

       Συχνά

Σχόλια

1. Άκουσα τη γνώμη

των άλλων.

       

2.Συνόψισα τα λεγόμενά τους.

       

3.Ζήτησα πληροφορίες.

       

4.Έδωσα πληροφορίες.

       

5.Είπα τη γνώμη μου.

       

6. Συμφώνησα ή διαφώνησα.

       

 

ΒιβλιογραφίαΠηγές

 1. Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο. Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών
 2. Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τόμος Β: ειδικό μέρος ΠΕ06 Αγγλικών Μάιος 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 3. Παπαδόπουλος, Σ (2010) Παιδαγωγική του Θεάτρου
 4. Woodland, B (1999) Η Διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο
 5. Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικά Ε’ Δημοτικού English 6thGradePupilsBook
 6. Διαδίκτυο. Πλοήγηση στις ιστοσελίδες:

 http://www.recyclezone.org.uk

www.youtube.com/watch?v=YS54FMM-80o

Τελευταία Νέα


 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved